Hot line 24/7: 0902 443 443(Mr Phương) - 0903 434 824(Ms Hoa)

1. Giảm giá cho khách lẻ:

mua hơn 50.000.000 - giảm ngay 3%

mua hơn 100.000.000 - giảm ngay 5%

mua hơn 150.000.000 - giảm ngay 8%

mua hơn 200.000.000 - giảm ngay 12%

mua hơn 300.000.000 - giảm ngay 18%

2. Giảm giá cho khách đại lý:

mua hơn 100.000.000 - giảm ngay 10%

mua hơn 200.000.000 - giảm ngay 15%

mua hơn 300.000.000 - giảm ngay 20%

0902.443.443